این برنامه کاری از انجمن در سال 2016

رفتار در هزینه.

معرفی ثابت عضویت در انجمن در سال 2016 کمتر از 20 ٪ از همه ثبت نام مزارع در منطقه Dnepropetrovsk.

 

لیست کامل منتشر خواهد شد بعد.

 

Translated by Yandex.Translate and Global Translator