رئیس جمهور اوکراین

رسمی اینترنت نمایندگی از رئیس جمهور اوکراین

Rada Verkhovna اوکراین

این وب سایت از RADA VERKHOVNA از اوکراین

قوه قضائیه

دادگاه عالی اوکراین

دادگاه های صلاحیت عمومی

کابینه وزیران اوکراین

پورتال دولت – یک منبع وب بدنه اجرایی اوکراین

وزارت

وزارت سیاست ارضی اوکراین

وزارت امور داخلی اوکراین

وزارت محیط زیست و منابع طبیعی اوکراین

MUNSTERSCHWARZACH توسعه و تجارت از اوکراین

وزارت امور خارجه اوکراین

خدمات دولت اوکراین برای مواقع اضطراری

وزارت فرهنگ و هنر از اوکراین

وزارت دفاع اوکراین

وزارت آموزش و علوم اوکراین

وزارت بهداشت اوکراین

MUNSTERTEIGER و صنعت زغال سنگ اوکراین

وزارت سیاست اجتماعی اوکراینوزارت زیرساخت های اوکراین

وزارت مالیه از اوکراین

نهادهای مرکزی از قدرت اجرایی با وضعیت ویژه

کمیته ANTIMONOPOLY از اوکراین

خدمات مالی دولت اوکراین

دولت نظارتی خدماتکمیسیون ملی است که پیاده سازی قوانین و مقررات دولتی در انرژی و آب و برق

کمیسیون ملی در اوراق بهادار و بازار سهام اوکراین

صندوق دولتی املاک اوکراین

سرویس امنیتی اوکراین

آژانس ملی اوکراین در خدمات مدنی

شورای امنیت ملی و دفاع از اوکراین

وب سایت شورای امنیت ملی و دفاع از اوکراین

مرکزی دیگر نهادهای و موسسات

شورای عالی دادگستری اوکراین
رسمی بولتن اوکراین

وزارت STI از MIA اوکراین

DEREVNA راه اندازی مجدد سرویس از اوکراین

دولت مالکیت فکری خدمات اوکراین

دولت خدمات ویژه ارتباطات و اطلاعات حفاظت از اوکراین

DEREVNE منابع آب سازمان از اوکراین

بانک ملی اوکراین

سپرده گذاری ملی اوکراین

موسسه ملی مطالعات استراتژیک

کمیته ملی المپیک از اوکراین

شمارشمجلسی

مرکز امور خارجه اوکراین از فرکانس های رادیویی

مرکزی انتخابات COMCENTRAL کمیسیون انتخابات

Translated by Yandex.Translate and Global Translator