Rządowe programy wsparcia dla rolników na 2018 rok

 • Rozwój hodowli zwierząt
 • Rozwój rolnictwa i ruchu spółdzielczego
 • Wsparcie dla ogrodnictwa
 • Wsparcie produkcji ukraińskiej maszyn rolniczych

Uchwała rady MINISTRÓW nr 107 z dnia 7 lutego 2018 roku w Sprawie zatwierdzenia wykorzystania środków przewidzianych w budżecie państwa dla wsparcia branży hodowli zwierząt. Łączna kwota (4 mld zł)

I. Odszkodowanie procent dostępna podmiotów gospodarczych, które przyciągnęły w walucie krajowej w bankach kredytów krótkoterminowych na pokrycie kosztów produkcji i średnioterminowe i długoterminowe kredyty na pokrycie kosztów kapitału (inwestycji) charakteru, związanych z realizacją działań w obszarach: hodowla owiec, козоводство, pszczelarstwo, звероводство, кролиководство, jedwabnictwo i akwakultura.

Podmiot gospodarczy składa do banku, z którym została zawarta umowa kredytowa:

 •  wniosek
 • kopie dokumentów dotyczące płatności towarów, prac, usług dla potwierdzenia wykorzystania kredytu na cele, określone w akapicie pierwszym niniejszego ustępu;
 • wypis z Jedynego państwowego rejestru osób prawnych i osób fizycznych —przedsiębiorców i społecznych formacji;
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i opłat, kontrola взиманием których ciążący na organy dochodów i opłat,
 • zgodę dotyczących świadczenia ministerstwo rolnictwa informacji o nim, która stanowi tajemnicę bankową lub zawierających dane osobowe, na formularzu określonym przez bank.

Serwowane są oryginały i należycie poświadczone kopie dokumentów.


Uchwała rady MINISTRÓW nr 107 z dnia 7 lutego 2018 roku w Sprawie zatwierdzenia wykorzystania środków przewidzianych w budżecie państwa dla wsparcia branży hodowli zwierząt

II. Kompensacja kosztów obiektów, finansowanych za sprawą kredytów bankowych, dostępne podmiotów gospodarczych, które przyciągnęły w bankach kredyty na okres do pięciu lat, o pojemności do 500 mln hrywien na jeden obiekt w walucie narodowej do realizacji budowy i/lub modernizacji gospodarstw hodowlanych i kompleksów dla utrzymania bydła, świń, drobiu (w tym ptactwa i indyków), hal udojowych, zakładów przetwórstwa produktów rolnych (mleka, mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, odnoszących się do II kategorii)

Podmioty gospodarcze są w banku, z którym została zawarta umowa kredytowa:

 • wniosek;
 • dokumenty potwierdzające korzystanie z kredytu na cele, określone w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z warunkami umowy kredytowej;
 • wypis z Jedynego państwowego rejestru osób prawnych i osób fizycznych — przedsiębiorców i społecznych formacji;
 • zaświadczenie, ważną na dzień złożenia wniosku, o niezaleganiu w podatkach i opłat, kontrola взиманием których ciążący na organy dochodów i opłat, — w formie papierowej lub uformowane w formie elektronicznej w elektronicznym biurze podatnika na oficjalnej stronie IPS;
 • zgodę dotyczących świadczenia ministerstwo rolnictwa informacji o nim, która stanowi tajemnicę bankową lub zawierających dane osobowe, na formularzu określonym przez bank.

Serwowane są oryginały i należycie poświadczone kopie dokumentów.


Uchwała rady MINISTRÓW nr 107 z dnia 7 lutego 2018 roku w Sprawie zatwierdzenia wykorzystania środków przewidzianych w budżecie państwa dla wsparcia branży hodowli zwierząt

III. Dotacja za treść krów jest dostępny na podstawie nieodwracalne dwa razy w roku podmiotów gospodarczych, które są osobami prawnymi, za każdy istniejący według stanu na dzień 1 stycznia i 1 lipca bieżącego roku identyfikowaną i zarejestrowane w ustalonym porządku krowę w wysokości 750 złotych za jedną głowę.

podmioty gospodarcze będące osobami prawnymi, zaprasza do 1 kwietnia (według stanu na 1 stycznia) i do 1 października (według stanu na 1 lipca) do Minagropolityki następujące dokumenty:

 • wniosek (w formie elektronicznej i w formie papierowej);
 • zaświadczenie o otwarciu rachunku bieżącego, wydane przez bank;
 • kopię raportu o stanie hodowli zwierząt (forma 24-cx) według stanu na dzień 1 stycznia bieżącego roku, poświadczona przez organ państwowej statystyki;
 • zaświadczenie, ważną na dzień złożenia wniosku, o niezaleganiu w podatkach i opłat, kontrola взиманием których ciążący na organy dochodów i opłat

Uchwała rady MINISTRÓW nr 107 z dnia 7 lutego 2018 roku w Sprawie zatwierdzenia wykorzystania środków przewidzianych w budżecie państwa dla wsparcia branży hodowli zwierząt

 1. Dotacja dla młodych jest dostępny na podstawie nieodwracalne osobom fizycznym za treść zidentyfikowanego i zarejestrowanego w ustalonym porządku stad bydła do тринадцятимісячного wieku, urodzony w gospodarstwach osób fizycznych w bieżącym roku.

Dotacja dla młodych dostępna za co cztery miesiące jego zawartość łączną, biorąc pod uwagę wiek młodych w wysokości:

za okres przebywania młodych w wieku od 1 do 5 miesięcy – 300 hrywien za głowę;

za okres przebywania młodych w wieku od 5 do 9 miesięcy – 700 hrywien za głowę;

za okres przebywania młodych w wieku od 9 do 13 miesięcy – 1 500 hrywien za głowę.

Całkowita ilość dotacje dla młodych nie może przekroczyć 2 500 pln z obliczeń na jedną głowę młodych.

w ciągu roku budżetowego do 1 maja, do 1 września do 1 grudnia bieżącego roku

osoby fizyczne podają w siedzibie gospodarstwa w danej wsi, gminy, rady miejskiej lub rady zjednoczonej wspólnoty terytorialnej kopie takich dokumentów:

 • paszportów bydła, w przypadku retencji 10 i więcej sztuk młodych — wyciąg z Jedynego państwowego rejestru zwierząt;
 • paszport obywatela Ukrainy;
 • pomocy lub umowy o otwarcie rachunku w banku;
 • dokumentu potwierdzającego rejestrację w Państwowym rejestrze osób fizycznych — płatników podatków (oprócz osób fizycznych, które przez swoje przekonania religijne odmówić przyjęcia rejestracji numeru rejestracyjnego podatnika i poinformował o tym właściwego organu dochodów i opłat i mają pieczęci w paszporcie).

Uchwała rady MINISTRÓW nr 107 z dnia 7 lutego 2018 roku w Sprawie zatwierdzenia wykorzystania środków przewidzianych w budżecie państwa dla wsparcia branży hodowli zwierząt

 1. V. Częściowego zwrotu kosztów hodowla zwierząt, nasienia i zarodków odbywa się na podstawie nieodwracalne podmiotów gospodarczych, które są osobami prawnymi, za zakupione przez nich plemienne (genetyczne) zasoby w okresie od 1 października poprzedniego roku do 30 września bieżącego roku w wysokości do 50% kosztów (bez podatku vat), ale nie więcej niż:

za zakupione na Ukrainie plemienne laski, нетели, krowy mleczne, mleczno-mięsnego i mięsnego kierunku wydajności pochodzenia krajowego z plemiennych fabryk i plemiennych репродукторов lub za sprowadzone w trybie importu — 24 000 pln za jedną głowę;

za zakupione na Ukrainie plemienne świnki i хряки z plemiennych fabryk i plemiennych репродукторов lub przywożonych w trybie importu — 5 000 pln za jedną głowę;

za zakupione na Ukrainie plemienne овцематки, barany, jasny z plemiennych fabryk i plemiennych репродукторов lub za sprowadzone w trybie importu — 4 000 pln za jedną głowę;

za закупленную na Ukrainie идентифицированную nasienie byków pochodzenia krajowego lub za ввезенную w trybie importu, pod warunkiem dokonania firm w Katalogu byków mleczne, mleczno-mięsnego/ Katalog byków-producentów mięsnych ras i typów z określonej tribal wartość — 100 pln za jedną dawkę w przeliczeniu nie więcej niż trzech dawek na jedną głowę własnego mleczko bydlę;

za zarodki bydła — 500 pln za jedną sztukę.

podmioty gospodarcze, które są osobami prawnymi, są w ciągu roku do 5 listopada bieżącego roku komisji ministerstwo rolnictwa:

wniosek (w formie elektronicznej i w formie papierowej);

zaświadczenie, ważną na dzień złożenia wniosku, o niezaleganiu w podatkach i opłat, kontrola взиманием których ciążący na organy dochodów i opłat;

zaświadczenie o otwarciu rachunku bieżącego, wydane przez bank;

kopie odpowiednich dokumentów płatniczych;

akt przeniesienia (sprzedaży) i zakupu bydła na podstawie umowy;

kopię raportu o stanie hodowli zwierząt (forma 24-sk) (na ostatni dzień bilansowy w momencie składania dokumentów);

wypis z Jedynego państwowego rejestru osób prawnych i osób fizycznych — przedsiębiorców i społecznych formacji;

kopie plemiennych certyfikatów plemiennych (genetycznych) zasobów;

zaświadczenie o owocnej transplantacji zarodków, wydane przez przedsiębiorstwo (laboratorium) dla transplantacji zarodków, — na częściowe pokrycie kosztów zarodków bydła;

zestawienie przeprowadzenia sztucznego zapłodnienia (krycia) mleczko bydlę;

pisemne zobowiązanie do zwrotu do budżetu państwa w terminie środki budżetowe w przypadku zmniejszenia populacji na 1 stycznia następujących dwóch lat.

Do wypłaty częściowej refundacji kosztów hodowla zwierząt, nasienia i zarodków, które zostały przywiezione w trybie importu kopii:

odpowiedniej umowy;

faktury (faktury), płatniczych, dokumentów, certyfikatów;

deklaracji celnej.


Uchwała rady MINISTRÓW nr 107 z dnia 7 lutego 2018 roku w Sprawie zatwierdzenia wykorzystania środków przewidzianych w budżecie państwa dla wsparcia branży hodowli zwierząt

VI Częściowego zwrotu kosztów obiektów dostępna podmiotów gospodarczych na podstawie nieodwracalne w wysokości 30 procent wartości nieruchomości do 500 mln pln całkowitych kosztów takiego obiektu (bez podatku vat) zrealizowanych w roku bieżącym etapów budowy i modernizacji gospodarstw hodowlanych i kompleksów dla utrzymania bydła, świń, drobiu (w tym ptactwa i indyków), hal udojowych, zakładów przetwórstwa produktów rolnych (mleka, mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, odnoszących się do II kategorii), w tym kosztów wyposażenia zgodnie z projektowo-kosztorysowej dokumentacji, a dla obiektów o większej wartości – 30% od 500 mln hrywien.

podmioty gospodarcze zaprasza do 5 lipca, do 5 października do 5 grudnia komisji ministerstwo rolnictwa następujące dokumenty:

wniosek (w formie elektronicznej i w formie papierowej);

kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację w Państwowym rejestrze osób fizycznych — płatników podatków (oprócz osób fizycznych, które przez swoje przekonania religijne odmówić przyjęcia rejestracji numeru rejestracyjnego podatnika i poinformował o tym właściwego organu dochodów i opłat i mają pieczęci w paszporcie);

zaświadczenie o otwarciu rachunku bieżącego, wydane przez bank;

poświadczoną podpisem kierownika podmiotu gospodarczego kopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie do eksploatacji gotowego budową obiektu;

wzór formularza nr OZ-1 "Akt przyjęcia-przekazania (wewnętrzne ruchy) środków trwałych (obiektów przyjętych do eksploatacji w roku bieżącym);

zaświadczenie, ważną na dzień złożenia wniosku, o niezaleganiu w podatkach i opłat, kontrola взиманием których ciążący na organy dochodów i opłat, — w formie papierowej lub uformowane w formie elektronicznej w elektronicznym biurze podatnika na oficjalnej stronie IPS;

kopię raportu o stanie hodowli zwierząt (forma 24-sk) na 1 ilość ostatniego miesiąca rozliczeniowego w momencie dostarczenia dokumentów z adnotacją o przyjęciu przez organ państwowej służby statystycznej.


 

Uchwała rady MINISTRÓW nr 106 z dnia 7 lutego 2018 roku w Sprawie zatwierdzenia wykorzystania środków przewidzianych w budżecie państwa w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla rozwoju gospodarstw Łączna kwota 1 mld zł.

Kierunki:

 1. Częściowa rekompensata kosztów zakupionego w podmiotów nasiennictwa i рассадничества nasiona roślin rolniczych krajowej hodowli.   (W wysokości 80% kosztów nasion, bez uwzględnienia kwot podatku vat, ale nie więcej niż 30 tys. zł. na jedno gospodarstwo).

2.Częściowa rekompensata kosztów związanych z otrzymanymi совещательными usług. (W wysokości 90% kosztów, ale nie więcej niż 10 tys. zł.)

 1. Wsparcie finansowe rolniczych serwis spółdzielni.

  (W wysokości 70% kosztów zakupionego sprzętu, bez uwzględnienia kwot podatku vat, ale nie więcej niż 3 mln zł. na jeden rolny obsługujący spółdzielnia).

4.Częściowa rekompensata kosztów zakupionego sprzętu rolniczego i sprzętu produkcji krajowej.

  (W wysokości 40% wartości zakupionego sprzętu i urządzeń, bez uwzględnienia podatku od wartości dodanej)

 1. Potanienie kredytów.

  (W wysokości 1,5 stopy dyskontowej Narodowego banku, obowiązującej w dniu naliczania odsetek:

– приобщенным do jednego roku, których wartość nie przekracza 500 tys.zł.

– приобщенным do trzech lat, którego objętość nie przekracza 9 mln zł.)


Uchwała rady MINISTRÓW nr 104 z dnia 7 lutego 2018 roku w Sprawie zmian w Zasadach korzystania ze środków przewidzianych w budżecie państwa dla rozwoju uprawy winorośli, sadownictwa i chmielarstwa.

Wspólna kwota 300 mln zł.

 

Program przewiduje odszkodowanie

80 % kosztów sadzonek

 

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE