Асоціація фермерів та приватних землевласників – незалежна самоврядна громадська організація, яка захищає інтереси фермерських та особистих селянських господарств. Це одна з перших громадських організацій яка працює для захисту інтересів фермерів і селян.

Метою діяльності Асоціації є сприяння розвиткові масового фермерського руху та здійснення належного громадського контролю за діяльністю влади по додержанню прав і законних інтересів фермерів та селян – землевласників.

Відповідно до статті 33 Закону України „Про фермерське господарство” – „Представницьким органом фермерських господарств є Асоціація фермерів та приватних землевласників України.

З метою забезпечення прав і законних інтересів громадян України, які ведуть фермерське господарство, а також створення сприятливих умов для розвитку фермерських господарств АФЗУ представляє інтереси громадян, які ведуть фермерське господарство перед Президентом України, Верховною Радою України, центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування”.

АФЗУ була заснована у лютому 1991 року Установчим з’їздом фермерів. Її головною метою було створення приватного сектора в сільському господарстві.

Асоціація має свою регіональну інфраструктуру, яка налічує 25 обласних АФЗ та 394 районних осередків, об’єднує на добровільних засадах власників фермерських та особистих селянських господарств, а також працівників обслуговуючих кооперативів, інших недержавних підприємств та організацій, які формують фермерську інфраструктуру і обслуговують фермерські господарства.

 

Основні напрямки діяльності АФЗУ
Представлення і захист прав та інтересів фермерів:

Лобіювання інтересів фермерів та власників особистих селянських господарств на всіх рівнях державної влади;

Систематична і активна участь в роботі над удосконаленням цивільного, бюджетного, банківського законодавства, а також правозастосувальної практики;

Постійна та узгоджуюча взаємодія з органами державної влади з метою просування аграрної реформи, формування державної підтримки приватного сектора сільського господарства;

Асоціація організовує роботу з фермерськими регіональними асоціаціями та господарствами по всіх напрямках економічної та виробничої діяльності, в тому числі:

Здійснює координацію дій учасників Асоціації в рамках прийнятих державних програм розвитку та підтримки приватного аграрного бізнесу.

Сприяє добровільному і взаємовигідному об’єднанню фермерами своїх фінансових та інтелектуальних ресурсів для реалізації спільних економічних програм, направлених на впровадження передових науково – технічних розробок, на розробку оптимальних організаційно – правових форм фермерських і міжфермерських підприємств, на здійснення іншої допомоги учасникам та іншим зацікавленим вітчизняним та закордонним організаціям, в тому числі пошуку партнерів для інвестування у вітчизняне сільське господарство, в опрацюванні комерційних контрактів, проведенні маркетингових досліджень фондового і товарного ринків в Україні та закордоном, надання консультаційних послуг.

Сприяє створенню умов для оптимального використання сил та засобів учасників Асоціації та встановлення економічних зв’язків між ними, а також зв’язків з українськими та іноземними компаніями і організаціями.

Розробляє спільно з міністерствами та відомствами механізми надання субсидій і субвенцій фермерським і особистим селянським господарствам.

Сприяє поглибленню реформування аграрного сектора. зорієнтованого на утвердження сімейного фермерського устрою українського села.

З метою усестороннього висвітлення своєї діяльності та обміну інформації між фермерами, а також між Асоціацією та іншими організаціями взаємодіє з засобами масової інформації, приймає участь в проектах по розробці та удосконаленню форм інформаційно – консультативного забезпечення суб’єктів малого та середнього агро бізнесу.

Пропаганда ідеології фермерського руху, формування у суспільній свідомості привабливого образу українського фермера. В цих цілях здійснюється:

Публікація матеріалів з проблем фермерського руху, участь у прес – конференціях для журналістів, підтримка постійних контактів з представниками ЗМІ.

Підтримка суспільного жіночого та молодіжного сільського руху;

Видавнича, інформаційна діяльність;

Організація виставок, ярмарків, семінарів, конференцій, круглих столів, Селянських віче, симпозіумів та ділових зустрічей.

Основні здобутки діяльності Асоціації фермерів та приватних землевласників України .

Жодна громадська організація, крім АФЗУ, не відстоює інтереси фермерів. Лише АФЗУ переймається їх проблемами та бідами, оскільки вона була заснована самими фермерами для свого ж захисту. Протягом останніх двадцяти років такі явища, як підвищення цін на пальне перед жнивами стали ганебною непереборною традицією. А диспаритет цін на продукцію сільського господарства з іншими товарами збанкрутував багатьох фермерів.

Оскільки держава тими чи іншими діями стримувала розвиток, а часто – і прямо перешкоджала нормальному існуванню фермерства. Формами діяльності АФЗУ у захисті фермерів були: звернення, прес-конференції, заяви до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засідання спільних робочих груп з урядовцями, зустрічі з першими особами держави, мітинги, акції, пікетування Кабміну, Верховної Ради, страйки.

Величезне значення у захисті прав фермерів мав той факт, що народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин Томич Іван Федорович – фермер, екс-президент АФЗУ, всю свою діяльність спрямовував на вирішення проблем фермерів, сільгоспвиробників і всього українського села. Завдяки йому українське село отримало певні здобутки, а саме:

прийняття Законів України „Про фермерське господарство”, „Про особисте селянське господарство” та інших ( АФЗУ, народний депутат І.Томич);

прийняття фіксованого сільськогосподарського податку для сільгоспвиробників (АФЗУ, народний депутат І. Томич);

збільшення в десятки разів цільової державної допомоги фермерським господарствам через Український державний фонд підтримки фермерських господарств; (АФЗУ, народний депутат І.Томич: страйк січень 2005, щорічно );

винесення Конституційним Судом України рішення згідно з яким було відновлено право фермерів користуватися землею, продовжувалось користування землями наданими фермерам у постійне користування. Це дало змогу фермеру заощаджувати кошти не сплачуючи з 01.01.2005 року за орендну плату за отриману ним землю у постійне користування (народний депутат І. Томич залучив 51 народного депутата до звернення в інтересах фермерів до Конституційного Суду);

недопущення скасування фіксованого сільськогосподарського податку і введення загальної системи оподаткування для всіх сільгоспвиробників ( АФЗУ, народний депутат І.Томич: страйк, пікетування ВРУ – осінь 2005 року);

Такі результати отримали всі фермери за участі в діяльності АФЗУ лише незначної частини свідомих ентузіастів – фермерів і лише одного народного депутата – фермера в Верховній Раді Україні.

А за активної участі всіх фермерів у фермерському русі можливо здійснювати контроль за державною аграрною політикою з урахуванням інтересів фермерів.

Крім того, АФЗУ могла б домогтися ще більш вагомих здобутків для фермерів, як то – спрощення податкового тиску, спрощення бухгалтерської звітності, безоплатну передачу у власність фермерам земель наданих у постійне користування, збільшення і полегшення в отриманні державної допомоги для фермерів та дрібних сільгоспвиробників – власників ОСГ, державного сприяння у дотриманні паритету цін на сільськогосподарську продукцію з промисловими товарами, припинення контрабандного завезення сільгосппродукції в Україну, що знецінює нашу продукцію, державних дотацій на виробництво екологічної продукції та багато іншого, що завжди звучить на фермерських з’їздах, зібраннях.

Асоціація фермерів та приватних землевласників України першими кроками у виході з кризи села вбачає:

– законодавчо закріплення і надання 10 % дохідної частини Державного бюджету на розвиток села;
– надання державної підтримки власникам особистих селянських господарств;
– спрощення системи оподаткування і бухгалтерського обліку для сільгоспвиробників шляхом введення єдиного земельного податку;
– законодавче забезпечення захисту інтересів селян при купівлі – продажу земель;
– захист інтересів національного товаровиробника сільгосппродукції шляхом заборони контрабанди сільгосптоварів.

Членство в Асоціації.

Індивідуальним членом Асоціації може бути кожен громадянин України, який досяг 18-річного віку, визнає даний Статут, веде фермерське чи особисте селянське господарство і сплачує членські внески. Індивідуальним членом Асоціації також може бути, член обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, що обслуговує фермерські господарства.

Колективним членом Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які поділяють цілі і завдання Асоціації, визнають її Статут і надають фінансову допомогу, а також інші громадські організації, чия діяльність відповідає цілям Асоціації. Колективний член має один голос.

Розмір і порядок сплати членських внесків.

Члени АФЗУ підтримують діяльність своєї організації своїми діями та фінансово.

Кошти спрямовуються на виконання статутних завдань АФЗУ.