Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів 2016. Умови конкурсу.

Сільськогосподарські суб’єкти господарювання Дніпропетровської області можуть скористатися державною програмою “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”. Для цього потрібно подати документи до конкурсної комісії з відбору претендентів на фінансову підтримку.

 

УМОВИ проведення конкурсу з визначення переліку підприємств-позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів” (із змінами) часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу за укладеними кредитними договорами.

 

1.   Позичальники для отримання компенсації подають до конкурсної комісії заявку і такі документи:

 • Опис документів, які подаються на конкурсну комісію.
 • Супроводжувальний лист на конкурсну комісію.
 • Заявка за формою, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 липня 2015 року № 253 “Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2015 року за № 865/27310.
 • Прогнозний розрахунок банку-позичальника річної суми відсотків за користування кредитом в межах строку дії кредитного договору, в тому числі річної суми відсотків, що підлягає відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів. Розрахунок повинен складатися по кожному місяцю (розрахунковому періоду) окремо, в тому числі вказуватися сума компенсації за місяць (розрахунковий період).
 • Копія кредитного договору, посвідчена банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором в якому вказано на які цілі одержано кредит, термін дії кредиту (число, місяць та рік).

В кредитному договорі повинно бути вказано на які цілі взятий кредит:

“для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, спермопродукції, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт сільськогосподарської і зрошувальної техніки, робіт (послуг) з підготовки та обробки ґрунту, посіву, захисту рослин від хвороб і шкідників, внесення добрив та підживлення, збирання врожаю.”

 

 • Довідка про банківські реквізити позичальника.
 • Виписка банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту.
 • Копія фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, – за останній звітний період, що передує поданню заявки.
 • Довідка про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видана відповідними органами державної фіскальної служби.
 • Реєстр та копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.

 

З метою дотримання Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 (зі змінами) додатково надаються наступні документи:

 

 • До п. 1: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 • До п. 1: довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) видана територіальним органом державної служби статистики України.
 • До п. 5: інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство видана територіальним управлінням юстиції.
 • До абз. 4 п. 10: форма № 24-сг “Звіт про стан тваринництва”.

 

Всі сторінки наведених документів повинні бути пронумеровані. Документи надаються до управління агропромислового розвитку облдержадміністрації за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Старокозацька (Комсомольська), буд. 52, кім. 355

2.   Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку, згідно затвердженої форми.

3.   Конкурсна комісія розглядає подані позичальниками документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

4.   Конкурсна комісія визначає суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого річного обсягу, видає позичальнику довідку про прийняте рішення конкурсної комісії щодо надання компенсації та включає його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами.

5.   Під час прийняття рішення щодо надання компенсації перевага надається позичальникам:

 • у першу чергу – які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень;
 • у другу чергу – які проводять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби.

6.   У разі відмови в наданні права на компенсацію позичальнику надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

7.   Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації за кредитами, подають до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, копію платіжного документа, засвідченого банком-кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період до управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

8.   До участі у конкурсі не допускаються позичальники,стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби.

9.   Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації.

 


Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 06 квітня 2016 року № 124

Додаток до наказу

СКЛАД конкурсної комісії

Структура управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації.